Vermar - systém kvality

Hlavným záujmom manažmentu a pracovníkov spoločnosti je zabezpečovať poskytovanie služieb takej kvality, ktorá vyhovuje potrebám zákazníkov za súčasného dosahovania ekonomickej prosperity a upevňovania sociálnych istôt vlastných zamestnancov. Popri týchto programoch je trvale uplatňovanou zásadou spoločnosti postupné znižovanie negatívnych vplyvov činností spoločnosti na životné prostredie a tým prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti,


Pri zabezpečovaní týchto činností uplatňujeme tieto základné princípy:

 

 • uspokojujeme očakávania zákazníkov prostredníctvom vysokej kvality čo je predpokladom zvýšenia konkurenčnej schopnosti na trhu
 • riadime všetky procesy s cieľom realizovať kvalitu ako základnú požiadavku zainteresovaných strán, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia za súčasného dodržiavania legislatívnych požiadaviek
 • sústavne zlepšujeme zavedený manažérsky systém riadenia
 • zavádzaním nových technológií, aplikáciou najnovších poznatkov vedeckého a technického rozvoja minimalizujeme straty energií spôsobené použitím zastaralých technológií
 • trvale zvyšujeme kvalifikáciu a environmentálne povedomie našich zamestnancov. Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní dodržiavať politiku spoločnosti a riadiť sa zásadami pri jej dodržiavaní

 

Zásady dodržiavania politiky spoločnosti VERMAR s r.o.:

 

 • našim hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka
 • za kvalitu práce, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia pri práci zodpovedá každý pracovník spoločnosti
 • pri zabezpečovaní činností každý využíva maximálne ekonomické a hospodárne postupy
 • v inovačných zámeroch komplexne zohľadňujeme  legislatívne, právne a iné požiadavky, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť
 • neustále zvyšujeme pripravenosť v ochrane životného prostredia  a bezpečnosti práce
 • ihneď odstraňujeme zistené nezhody v manažérskych systémoch
 • každý pracovník v prvom rade zlepšuje svoje vlastné postupy a procesy
 • každý musí zabezpečiť svoje nepretržité zlepšovanie